Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.04.29, autor

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2019 ROK

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Poronin Uchwałą Nr LI/295/2018 z dnia 15 listopada 2018 przyjęła do realizacji w 2018 roku Program współpracy Gminy Poronin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


W roku 2019 za priorytetowe przyjęte zostały zadania publiczne z zakresu:

1)wspierania działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2)wspomagania działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

3)wspierania działań z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym,

4)wspierania profilaktyki działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

5)organizacji wolnego czasu i aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży,

6)upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

7)organizacji imprez sportowo rekreacyjnych,

8)wspierania działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

9)wspierania działań na rzecz rozwoju, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

10)wspierania inicjatyw z zakresu ochrony środowiska.

W 2019 roku Gmina Poronin przeznaczyła na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwotę 33 578,48zł.
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Ogłoszenie o organizowanym przez gminę konkursie na realizację zadań publicznych zamieszczone było na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
W celu wyboru najlepszych ofert Wójt Gminy Poronin powołał komisje konkursową właściwą dla zakresu spraw będących przedmiotem konkursu.
W roku 2019 przeprowadzono jeden otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przyznano dla :

1. Zakopiańskiego Klubu Sportowego Asy z siedzibą w Zakopanem ul. Krupówki 46 „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo”. w wysokości 5.000 zł .

2. Klubu Sportowego „F2 Dawidek team.pl” z siedzibą Zakopane ul. Pardałówka 25 „Organizacja zgrupowań i obozów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie snowboard”
w wysokości 8.000 zł .

3. Stowarzyszenia Klub Narciarski Małe Ciche z siedzibą Małe Ciche 22 34-521 Murzasichle „Organizacja specjalistycznych treningów narciarstwa alpejskiego dla dzieci i młodzieży
z Małego Cichego” w wysokości 10.000 zł.

4. Klubu Sportowego EVE-NEMENT Zakopane z siedzibą w Zakopanem ul. Jana Kasprowicza 26D 2/4 „Organizacja zajęć sportowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
w ramach działalności klubu sportowego” w wysokości 11.000 zł.

Sporządził: Łukasz Nodzyński