Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.05.25, autor

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchem

Zarządzenie Nr 23/2020

Wójta Gminy Poronin

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko:

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Antoniny Tatar w Suchem

Suche 115 a, 34-520 Poronin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 63 ust. 1, 3 i 10, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam konkurs na stanowisko :

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Antoniny Tatar w Suchem

Suche 115 a, 34-520 Poronin

Organ prowadzący Gmina Poronin.

§2

1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Informacja o ogłoszeniu  konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Poronin, na stronie internetowej Gminy Poronin www.poronin.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poronin.

§3

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej oraz w Regulaminie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, przedszkola w Gminie Poronin oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Poroninie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń