Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.11.09, autor

Konsultacje Programu Współpracy 2021

Na podst. art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XII/58/2011 Rady Gminy Poronin 27 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – wójt Gminy Poronin przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Poronin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

  • Przedmiot Konsultacji: projekt Programu współpracy Gminy Poronin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Poronin. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
  • Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 9 listopada 2020 roku do 15 listopada 2020 roku. Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin lub drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@poronin.pl.
  • Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i uwag na piśmie lub w formie mailowej.

Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej: www.poronin.pl nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji będzie zawierać listę podmiotów biorących w nich udział, informacje o przedmiocie konsultacji, formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji opinii i uwag z podaniem uzasadnienia Wójta Gminy Poronin w przypadku ich nieuwzględnienia.

Pliki do pobrania