Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.04.28, autor

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Zastępca Głównego Księgowego

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko pracy

Zastępca Głównego Księgowego

Centrum Usług Wspólnych

34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 9

dokonanego przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Poroninie

W wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy

na w/w stanowisku została wyłoniona

Pani mgr Agnieszka Zabrzewska , zam. Ochotnica Dolna

Uzasadnienie:

Dwie kandydatki złożyły dokumenty aplikacyjne, które spełniały wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpiły dwie kandydatki. Komisja Rekrutacyjna oceniła kandydatki pod względem ściśle określonych kryteriów: wymagań niezbędnych i dodatkowych określonych w ogłoszeniu, profilu osobowego tj. sposobu wypowiedzi, zachowania, autoprezentacji oraz wiedzy praktycznej.

Komisja pozytywnie oceniła wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydatki pani Agnieszki Zabrzewskiej.

Pani Agnieszka Zabrzewska posiada wykształcenie zgodne z niezbędnymi wymaganiami naboru. Wykazała się wiedzą i znajomością zagadnień realizowanych na w/w stanowisku. Dowiodła, że jest osobą komunikatywną, elastyczną i kreatywną, co wskazuje na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Doświadczenie, dotychczasowa praca, posiadane kwalifikacje predysponują w/w kandydatkę do objęcia stanowiska Zastępcy Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Poroninie.

Mając powyższe na uwadze, Komisja w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniła kandydaturę pani Agnieszki Zabrzewskiej do nawiązania stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego w wymiarze 1 etatu.

Poronin, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący

Komisji Rekrutacyjnej

/…/ Beata Chałupka