Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.02.04, autor

Otwarty Konkurs Ofert

 Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450.)

Wójt Gminy Poronin z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 5 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT  na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 201 9.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej tj.

  1. organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo ,
  2. organizację przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży w regionalnych, ogólnopolskich
    i międzynarodowych imprezach sportowych,
  3. promocję sportu dzieci i młodzieży,

Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 w budżecie Gminy Poronin przeznacza się kwotę 50.000 złotych. W roku 2018 na przedmiotowe zadania zostały przeznaczone środki w wysokości 43.000 złotych. Zadanie zostało zrealizowane przez trzy podmioty.

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  /kluby, stowarzyszenia lub ich oddziały, fundacje/ oraz organizacje pożytku publicznego.

Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu realizacji zadania.

Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, a w szczególności:
1)  stanu realizacji zadania;
2)  efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3)  prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić
w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
Oferty należy składać do dnia  25 lutego 2019 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 5 do godz. 15.00,  w zaklejonej kopercie  podpisanej OTWARTY KONKURS OFERT  na wsparcie realizacji zadań Gminy  w zakresie kultury wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 201 9.

Oferta musi spełniać wymagania opisane w art.14 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dziennik Ustaw z 19 sierpnia 2016 poz. 1300)

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Poronin w terminie do 4 marca 2019 roku rozpatrzy złożone oferty. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Poronin po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. O wynikach konkursu zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przystąpienia do konkursu (wzór oferty, umowy
i sprawozdania) znajdują się na stronie www.poronin.pl, a także w Gminnym Centrum Informacji
i Promocji Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 2, w godzinach: Poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

Wzory do pobrania: