Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych
Zgodnie z art.1 pkt. 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin tworzy i prowadzi Wójt Gminy od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Poronin na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
• nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
• oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Poronin dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Poronin, ul. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin (pok. Nr 23) oraz na stronie internetowej www.poronin.pl.

Uwaga: Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wykaz jednostek wpisanej do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Poronin.


Wykaz jednostek wpisanej do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Poronin.

Lp.

Identyfikator REGON

Nazwa jednostki

Adres

Telefon

Nr w rejestrze

miejscowość

kod pocztowy

ulica i  numer

1

  490513228  

  IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej  

  Biały Dunajec  

  34-425  

  Miłośników Podhala 1  

  18 26 496 77  

  1/2012    wykreślono

2

  350763190  

  Firma „TOMAD” Adam Dziodzio  

  Kraków  

  31-215  

  ul. Biała 4  

  12 41 627 10  

  2/2012  wykreślono

3

490023843

"TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Zakopane

34-500

Szymony 17A

18 20 156 75

3/2012

4

492841416

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.

Tylmanowa

34-451

Os. Rzeka 133

18 26 250 95

4/2012

5

357190739

FCC Polska Sp. z o.o.

Zabrze

41-800

Lecha 10

32 786 08 66

5/2012

6

357054048

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.

Kraków

30-740

Półłanki 64

12 653 88 55

1/2013

7

  121475695  

  Usługi Transportowe Starzyk Łukasz  

  Tarnowiec  

  33-112  

  Wypoczynkowa 13  

  519 394 117  

  2/2013  wykreślono

8

120003793

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Myślenice

32-400

Słowackiego 32

12 396 56 84

1/2015

9

123201884

ATK INVEST sp. z o.o.

Nowy Targ

34-400

Szaflarska 53

605 100 400

1/2016

10

364862455

IB Odpady Sp. z o.o.

Nowy Targ

34-400

Jana Pawła II 115

18 448 85 91

1/2017

Odpady komunalne przekazywane są przez firmy zbierające je z terenu Gminy Poronin do następujących instalacji:

RIPOK Tylmanowa os. Rzeka 419 32-451 Tylmanowa - zmieszane odpady komunalne

RIPOK FCC Polska Sp. z o.o.  Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ - zmieszane odpady komunalne