DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy
i zdaniu przez młodocianego egzaminu, przysługuje dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 • Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe ( Dz. U.  z 2020, poz. 910
  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018 r. ,poz. 2010).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 poz. 391z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.
  U. z 2010 r. poz. 53 Nr 311 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Uwaga

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Poronin, pracodawca ma obowiązek powiadomić Wójta Gminy Poronin, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
 • 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa
  w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (po 1 września 2019 r.)
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie to pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  de minimis.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się  w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Po upływie ww.  terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

Opłata

Brak.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Decyzja do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Przekazywanie  dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji  służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Nowym Sączu  za pośrednictwem  Wójta Gminy Poronin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Poronin – pokój nr 10 (parter)

ul. Józefa Piłsudskiego 5,

Godziny pracy:

poniedziałek 9.00 - 17.00,

wtorek - piątek 7.30 - 15.30,

Miejsce załatwienia sprawy:
II piętro, pok. 29, tel. 18 20 210 27

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2.Oświadczenie potwierdzenia prawidłowości danych złożonych przez wnioskodawcę oraz wypełnienia obowiązków wynikających z RODO.

3.Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadzącą zakład  w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy, posiada  kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.

4.Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie  osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy.

5.Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

6.Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.

7.Kopia dyplomu, certyfikatu   lub świadectwa potwierdzającego  zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie ( oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu.

8.Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę.

9.Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.

10.Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

11.Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

12.Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go kalendarzowych, albo o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie.

13.Inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy.

Uwaga: dokumenty wymienione w pkt. 8, 10,11, 12 oraz zaświadczenie potwierdzające zadanie egzaminu, o którym mowa w pkt. 7 oraz ewentualne inne zaświadczenia wystawione na potrzeby niniejszego postępowania należy przedstawić w oryginale. Kopie pozostałych dokumentów pracodawca może potwierdzić za zgodność  z oryginałem własnoręcznie.

Informacje  dodatkowe:

Od 1 września 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 W  wyniku zmian w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r.-  Prawo Oświatowe dla wniosków składanych   od 1 września 2019 r. istotne jest, aby:

Młodociany pracownik  ukończył naukę  zawodu  i zdał:

-w przypadku  młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego  u pracodawcy będącego rzemieślnikiem -  egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 1267 oraz z 2019 r. poz.1495)  egzamin przeprowadza  Izba Rzemieślnicza.

-w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy 
niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy - egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

O  dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika  decyduje zdanie egzaminu przez młodocianego przed właściwą komisją   egzaminacyjną  zgodnie ww. przepisami.