INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UBIEGAĆ SIĘ

O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, przysługuje dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 • Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uwaga

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Poronin, pracodawca ma obowiązek powiadomić Wójta Gminy Poronin, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
 • 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa
  w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (po 1 września 2019 r.)
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu – od 1września 2019r.
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą posiadać:
1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019 r. poz. 391), i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym - ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5, posiadają ponadto:
1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Dofinansowanie to pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9) w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  de minimis.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się  w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Po upływie ww.  terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Decyzja wydawana jest do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Przekazywanie  dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji  służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Nowym Sączu  za pośrednictwem  Wójta Gminy Poronin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Poronin – pokój nr 10 (parter)

ul. Józefa Piłsudskiego 5,

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.30,

wtorek - piątek 7.30 - 15.15,

Miejsce załatwienia sprawy:
II piętro, pok. 29, tel. 18 20 210 27

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

3.Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadzącą zakład  w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy, posiada  kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.

4.Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie  osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy.

5.Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

6.Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.

7.Kopia dyplomu, certyfikatu  lub świadectwa potwierdzającego  zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie ( oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu.

8.Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę.

9.Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.

10.Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

11.Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

12. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o dofinansowanie oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.

13. Oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem.

14.Oświadczenie pracodawcy o kosztach poniesionych w związku z prowadzeniem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

15.Oświadczenie o braku naruszeń przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

16. Inne dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na uprawnienie pracodawcy do otrzymania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt. 8,10,11,12,13,14,15 oraz zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w pkt. 7 oraz ewentualne inne zaświadczenia wystawione na potrzeby niniejszego postępowania należy przedstawić w oryginale. Kopie pozostałych dokumentów pracodawca może potwierdzić za zgodność  z oryginałem własnoręcznie.

Informacje  dodatkowe:

Od 1 września 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 W  wyniku zmian w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016r.-  Prawo Oświatowe dla wniosków składanych od 1 września 2019 r. istotne jest, aby młodociany pracownik  ukończył naukę  zawodu  i zdał:

 1. W przypadku  młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego  u pracodawcy będącego rzemieślnikiem -  egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle - egzamin przeprowadza  Izba Rzemieślnicza.
 2. W przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
  u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem -  egzamin zawodowy - egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

O  dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika  decyduje zdanie egzaminu przez młodocianego przed właściwą komisją  egzaminacyjną  zgodnie ww. przepisami.