Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2021.06.13, autor

Opłaty

Wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału.  Możliwe są wpłaty miesięczne, kwartalne lub za cały okres rozliczeniowy w danym roku.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności w celu uniknięcia upomnień
i dodatkowych kosztów. 

Opłata za gospodarowanie odpadami od mieszkańców wynosi:

 • 26 zł od osoby za miesiąc (78 zł od osoby za kwartał),
 • wyższa stawka (kara) za brak segregacji –52 zł od osoby za miesiąc (dwukrotność stawki podstawowej).

Pozostałe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 • Opłata ryczałtowa dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Poronin wynosi 160,00 zł/rok.
 • W odniesieniu do nieruchomości lub części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi i odbieranymi w sposób selektywny zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin, jako podstawę worek o pojemności 120 litrów.

  Stawka za worek o pojemności 120 litrów wynosi 19 zł.

  Stawki za większe lub mniejsze pojemności określa się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności w odniesieniu do worka 120 litrów:
  1) pojemność 60 litrów – 9,5 zł,
  2) pojemność 80 litrów – 12,50 zł,
  3) pojemność 240 litrów – 38 zł,
  4) pojemność 360 litrów – 57 zł,
  5) pojemność 1100 litrów – 174 zł,
  6) pojemność 4000 litrów – 633 zł,
  7) pojemność 5000 litrów – 791 zł,
  8) pojemność 6000 litrów – 950 zł,
  9) pojemność 7000 litrów – 1108 zł,

  Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości lub części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości czterokrotności stawki opłaty podstawowej. 


W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawki będą 2 razy wyższe.

Płatności należy dokonywać:

- na indywidualny numer rachunku bankowego, który widnieje na informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na załączonych wpłatach.

Płatność można uiścić:

- na poczcie,

- w banku;

- w kasie Urzędu Gminy Poronin;

- przelewem bankowym.

Gmina nie wystawia rachunków oraz faktur VAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 października 2020 r. obowiązuje zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od osoby zamieszkującej.

Od 1 października 2020 r. obowiązuje zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadających „Kartę Dużej Rodziny” w wysokości 2,60 zł (10 % z 26 zł - stałej stawki ustalonej od mieszkańca/msc.)