Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.11.26,

Wpływ poszczególnych źródeł na jakość powietrza w Polsce

Waga poszczególnych źródeł zanieczyszczenia powietrza różni się na przestrzeni roku. Inaczej sytuacja wygląda latem, a inaczej zimą. Wpływ na nią ma również lokalizacja – udział źródeł zanieczyszczeń może różnić się w zależności od rodzaju zabudowy, wielkości miejscowości, czy dystansu od dużej arterii komunikacyjnej.

Pomimo powyższych różnic, największym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest tak zwana niska emisja. Jest to emisja z niskich kominów (do 40 m wysokości). Główną przyczyną niskiej emisji jest ogrzewanie gospodarstw domowych za pomocą paliw stałych.


Pył zawieszony PM10

Głównym źródło emisji pyłu PM10 są procesy spalania poza przemysłem czyli tzw. „niska emisja”, odpowiadająca za niemal połowę emisji wszystkich pyłów o frakcji PM10 wyemitowanych w Polsce w 2014 r. Transport drogowy, produkcja energii oraz przemysł przyczyniły się do emisji PM10 odpowiednio o 9%, 9% i 8%.


źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR, Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.Pył zawieszony PM2,5

Podobnie jak dla PM10. Głównym źródłem emisji drobniejszego pyłu są procesy spalania paliw stałych poza przemysłem (niska emisja).

źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR, Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.


Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i benzo(a)piren

Według danych KOBIZE procesy spalania poza przemysłem, głównie gospodarstwa domowe. odpowiadają za niemal 86% emisji WWA. Drugim źródłem są procesy produkcyjne, głównie produkcja koksu (11%). Transport drogowy odpowiada za niespełna 2% emisji WWA.

  źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR, Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.


Dwutlenek azotu

Odmiennie niż dla pyłów i benzo[a]pirenu przedstawia się udział głównych źródeł emisji dla dwutlenku azotu. Według danych KOBIZE, aż 30% emisji tlenków azotu, w tym dwutlenku azotu, pochodzi z transportu drogowego. Za podobny odsetek odpowiadają elektrownie i elektrociepłownie.

źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR, Raport podstawowy; Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.


"Projekt pn.: „Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Biomasa i paliwa gazowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4., Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."