Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.09.12, autor

ZP.1.2018 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu


ZP.1.2018

Poronin, 2018-09-12ZAWIADOMIENIE


o uniewa żnieniu post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego


Zamawiający: Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Poronin

34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 2

www.poronin.pl

e-mail: stowarzyszenieporonin@gmail.com


Zamawiający uprzejmie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:


 Budowa ciągu pieszo–komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku papieskiego w miejscowości Ząb, Gmina Poronin.
Ogłoszenie nr 602766-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. 

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zostało unieważnione .

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


UZASADNIENIE


Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.Przewodnicząca Koła


(-) Małgorzata Stasik