Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.09.12, autor

ZP. 1.2018 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

ZP. 1.2018 Poronin, 

2018-09-12INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) pn.:


Budowa ciągu pieszo–komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku papieskiego w miejscowości Ząb, Gmina Poronin.
Ogłoszenie nr 602766-N-2018 z dnia 2018-08-16 r.  1. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Zamawiający tj. Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Poronin informuje, że w w/w przetargu wpłynęła oferta, złożona przez:


  1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy s.j., os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary. Cena brutto: 155.935,53 zł, termin płatności faktury: 30 dni, gwarancja: 48 miesięcy.


  1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY


Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie odrzucił ofertę złożoną przez:


Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy s.j., os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary


UZASADNIENIE PRAWNE:

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli „jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu”.


UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Oferta, która zawiera błędy w obliczeniu ceny na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega obligatoryjnemu odrzuceniu.

Zamawiający w ofercie – kosztorysie ofertowym pominął kilka pozycji przedmiaru robót stanowiącego część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co poskutkowało błędnym obliczeniem ceny oferty – poprawa tego błędu spowodowałaby istotne zmiany w treści oferty tj. podwyższenie ceny oferty.


  1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU


Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.


UZASADNIENIE PRAWNE:

Podstawą prawną unieważnienia przetargu jest art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.


UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W w/w postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona (uzasadnienie powyżej). Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.Przewodnicząca Koła


(-) Małgorzata Stasik