Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.10.04,

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP.271.2.2018                                                                                                                                       Poronin, 2018-10-04


ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:


Budowa ciągu pieszo–komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku papieskiego w miejscowości Ząb, Gmina Poronin.
Ogłoszenie nr 617200-N-2018 z dnia 2018-09-14 r.

Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie w/w zadania przeznaczył 173.062,38 z ł.Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że do postępowania została złożona 1 oferta.

Najkorzystniejsza oferta spełnia warunki zamawiającego zawarte w SIWZ, otrzymała maksymalną ilość punktów przyznanych w oparciu o ustalone w SIWZ kryteriach, i została złożona przez:


Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy s.j., os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary


Punktacja w poszczególnych kryteriach:

Nr

Oferta


Punktacja

w poszczególnych kryteriach

Punktacja

ogólna

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy s.j., os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary


1) cena brutto: 174.830,87 zł (pkt. 60)

2) termin płatności faktury: 14 dni (pkt. 1)

3) gwarancja: 12 miesięcy. (pkt. 14)

75


Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W postępowaniu nie odrzucono ofert.


Zamawiający proponuje, że zawarcie umowy odbędzie się w GOK Gminy Poronin , ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin w dniu 08 października 2018r. godz. 10.00
Przewodnicząca Stowarzyszenia

(-) mgr Małgorzata Stasik