Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.08.09, autor

Regulamin

 Załącznik do uchwały nr 1/2018

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego


Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Poronin”I. Postanowienia ogólne


§ 1


 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Poronin”

i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.


§ 2


Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 210, oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 3


Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a jego siedzibą jest Poronin.


§ 4


Siedzibą Stowarzyszenia jest 34-520 Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 2.
II. Cel i środki działania


§ 5


Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia, a także promocja zdrowia - wśród ogółu społeczności,
  a w szczególności wiejskiej.
 2. Współpraca i pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji działających na wsi.
 3. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i innych organizacji społecznych działających na terenie wsi wobec władzy samorządowej, rządowej oraz wobec innych organizacji.
 4. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych.
 5. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet - szczególnie wiejskich i ich rodzin.
 6. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, obywatelki, producentki i gospodyni.
 7. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi.
 8. Prowadzenie działalności: budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury na terenie Gminy Poronin.
 9. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.§ 6


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Uczestniczy w konsultacji, opiniowaniu lub opracowywaniu programów oraz projektów aktów prawnych dotyczących spraw rodziny wiejskiej, warunków ich życia i pracy.
 2. Uczestniczy w opracowywaniu planów społeczno-gospodarczych w części dotyczącej rolnictwa i wsi.
 3. Bierze udział w negocjacjach oraz w ciałach doradczo-konsultacyjnych przy organach administracji i władzy państwowej w sprawach dotyczących kobiet wiejskich i ich rodzin.
 4. Występuje do władz i instytucji oraz współdziała i organizuje działalność na rzecz polepszenia warunków życia, rozwoju, wychowania, kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży wiejskiej, a zwłaszcza w zakresie rozwoju i usprawnienia działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i pracy pozaszkolnej z młodzieżą.
 5. Współdziała i organizuje pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz oddziałuje na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w rodzinie i środowisku.
 6. Inicjuje i współdziała w rozwoju i upowszechnianiu kultury na wsi, w zwiększaniu uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej.
 7. Współdziała w rozwijaniu aktywności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi.
 8. Uczestniczy w kształtowaniu społeczno-obywatelskich i patriotycznych postaw kobiet wiejskich i mieszkańców wsi.
 9. Inicjuje i podejmuje działania służące przywracaniu i utrwalaniu spokoju społecznego, ładu i porządku oraz podnoszeniu kultury życia na wsi.
 10. Przeciwdziała i zwalcza objawy patologii społecznej jak: pijaństwo i alkoholizm, narkomanię i pasożytnictwo społeczne, niegospodarność, kumoterstwo, korupcję, itp.
 11. Inicjuje, organizuje i prowadzi działalność:
 1. socjalną
 2. promocyjną
 3. kulturalnąIII. Władze Stowarzyszenia


§ 7


Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.


§ 8


 1. Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Prezesa.
 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a) wybór i odwołanie Przewodniczącego stowarzyszenia,

b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

c) kontrola działań podjętych przez Przewodniczącego,

d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

f) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przewodniczącego.§ 9


Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.


§ 10


1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy

termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przewodniczącego wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.§ 11


Walne Zgromadzenie Członków odwołuje Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.


§ 12


Kadencja Przewodniczącego Stowarzyszenia trwa 4 lata.


§ 13


Do kompetencji Przewodniczącego należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

d) zaciąganie zobowiązań finansowych,IV. Członkostwo


§ 14


 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu,
 2. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków .


§ 15

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,

c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.V. Środki finansowe Stowarzyszenia


§ 16


Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. subwencje i dotacje,
 4. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 5. środki pochodzące z ofiarności publicznej.


§ 17


Stowarzyszenie posiada odrębny rachunek bankowy.


§ 18Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przewodniczący, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
VI. Postanowienia końcowe


§ 19


 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 10 ust. 2 regulaminu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.


§ 20


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.