Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.05.12, autor

Budowa ciągu pieszo-komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku Papieskiego w miejscowości Ząb w Gminie Poronin”

Operacja pn. „Budowa ciągu pieszo-komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku Papieskiego w miejscowości Ząb w Gminie Poronin” mająca na celu budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez wykonanie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Zębie jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt będzie polegał na budowie ciągu pieszo-komunikacyjnego wraz z elementami małej architektury na odcinku Szlaku Papieskiego w miejscowości Ząb. Głównym elementem projektu będzie ścieżki edukacyjnej o długości 160 metrów etap pierwszy na działkach Gminy Poronin. Nawierzchnia chodnika będzie wybudowana z kostki betonowej a w celu oddzielenia od drogi zostaną postawione krawężniki. W ramach projektu dokonany będzie remont kanalizacji (odwonienia) w celu zapewnienia pełnego komfortu użytkowania ciągu pieszo-komunikacyjnego. W projekcie zostaną także dostarczone i zamontowane ławeczek z oparciem, koszy na śmieci i tablic informacyjnych zawierających informacje o atrakcjach turystycznych, przyrodniczych, kulturalnych i sportowych regionu. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią korzystanie z trasy osobom spacerującym, jadącym rowerem, poruszających się z wózkiem dziecięcym, osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu pozwoli stworzyć w miejscowości Ząb nowe miejsce do spędzania wolnego czasu poprzez aktywną turystykę i rekreację. Braki w tym zakresie wpływają na osłabienie oferty gminy, a także obszaru PLGD a dzięki rozwiązaniom zastosowanym w projekcie nastąpi rozwój oferty turystycznej dzięki wykorzystaniu walorów krajobrazowych i przyrodniczych w realizacji operacji. Przedmiot projektu będzie ogólnodostępny przez cały rok. O każdej porze roku można będzie korzystać ze spacerów, a w zależności od warunków uprawiać: bieganie, nordic walking, narciarstwo biegowe, jazdę na rowerze i na rolkach. Całość zadań objętych projektem zostanie zrealizowana w czasie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową od podpisania umowy wg harmonogramu: 1. 24 kwietnia 2018 r - data podpisania umowy przyznania pomocy

2. sierpień - wrzesień 2018 – przeprowadzenie konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach operacji.

3. wrzesień– październik 2018 – realizacja inwestycji wg zakresu zadań przewidzianych w kosztorysie inwestorskim.

4. listopad 2018 – zakończenie realizacji operacji – odbiór robót – złożenie wniosku o płatność w ZW.

Realizacja projektu przez Stowarzyszenie umożliwi zwiększenie ogólnodostępnych miejsc promujących walory krajobrazowej obszaru PLGD oraz promowanie aktywnej i prozdrowotnej formy spędzania czasu. Wprowadzanie nowej atrakcji w ofercie gminy zwiększy liczbę odwiedzających miejscowość Ząb, co wpłynie na zwiększenie popytu na usługi obsługi turystów. Istotą przedsięwzięcia jest wykorzystanie walorów turystycznych i krajobrazowych, aby umożliwić szerszą korzystania z uroków terenu PLGD. Cel przedsięwzięcia ma też walor promocyjny - promocja gminy i obszaru PLGD jako miejsca posiadającego zróżnicowaną ofertą turystyczno-rekreacyjną, w tym jako alternatywę dla aktywnej turystyki bez konieczności udawania się w góry.