Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 29 czerwca 2016 r.

3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w miejscowości Poronin”.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poronin.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Poronin.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowe Bystre.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Poronin.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącą własność Gminy Poronin.

15.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

16.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Poronin.

17.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpoznania skargi.

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19.Sprawy bieżące:

  • Informacje na temat bieżącej działalności Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.
  • Analiza oświadczeń majątkowych radnych przez Przewodniczącego Gminy Poronin,
  • Analiza oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
  • Analiza oświadczeń majątkowych Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy przez Wojewodę Małopolskiego.

20.Wolne wnioski.

21.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 07 września 2016 r., o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Piłsudskiego 2.