W środę 29 czerwca 2016 r., o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 23 maja 2016 r.

3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie za rok 2015.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2015.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2015.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15.Sprawy bieżące:

- Harmonogram pracy stałych Komisji Rady Gminy Poronin oraz Rady Gminy Poronin na II półrocze 2016 r.

16.Wolne wnioski.

17.Zamknięcie obrad.