Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r.

3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych,
  których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i
  przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na najem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół: Szkoła
  Podstawowa im. Heleny Marusarzówny i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie, stanowiących własność
  Gminy Poronin.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
  mieszkańcami Gminy Poronin.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki
  Komunalnej.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.Sprawy bieżące.

12.Wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w poniedziałek 23 maja 2016 r., o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2.