Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 24 lutego 2016 r.

3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Przyjęcie sprawozdania z funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie za 2015 rok.

6.Przyjęcie informacji z funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie za 2015 rok.

7.Przyjęcie sprawozdania z funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Poroninie za 2015 rok.

8.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie za 2015 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Poronin.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.

15.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin.

16.Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego.

17.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

18.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

19.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości.

20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

21.Sprawy bieżące.

1.Wolne wnioski.

2.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 30 marca 2016 r., o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Piłsudskiego 5.