Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 23 grudnia 2015 r.

3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Przedstawienie informacji w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Poronin w 2015 roku przez przedstawicieli Prokuratury, Policji, Straży Pożarnej i Straży Gminnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata 2016 – 2018.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.Sprawy bieżące.

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 24 lutego 2016 r., o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 5.