Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 25 listopada 2015 r.

3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Poronin na rok 2015.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poronin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poronin.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.Sprawy bieżące.

11.Wolne wnioski.

12.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w piątek 11 grudnia 2015 r., o godz. 10.00w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. J. Piłsudskiego 5.