Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 30 marca 2016 r.

3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Poronin na rok 2016.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Poronin.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.Sprawy bieżące.

11.Wolne wnioski.

12.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 27 kwietnia 2016 r., o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Piłsudskiego 2.