Z A P R O S Z E N I E


Serdecznie zapraszam na XIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin zwołaną w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 29 października 2015 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin w części P II oraz sołectwa Stasikówka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie:wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzeniado realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Poronin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 25 listopada 2015 r., o godz. 11.30w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Piłsudskiego 5.