Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 30 września 2015 r.

3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poronin za I półrocze 2015 r.

6.Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez GOK, Bibliotekę Publiczną oraz SP ZOZ za I półrocze 2015 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/52/2015 z dnia 30 września 2015 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie:zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Poronin na rok 2015.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: opłaty miejscowej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14.Sprawy bieżące:

- Analiza oświadczeń majątkowych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem - zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta,

- Analiza oświadczeń majątkowych Radnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem.

15.Wolne wnioski.

16.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 29 października 2015 r., o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Piłsudskiego 5.