Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z X Uroczystej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 21 lipca 2015 r.

3.Przyjęcie protokołu z XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 19 sierpnia 2015 r.

4.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

5.Interpelacje i zapytania Radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poronin na lata 2015-2020.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Poronin.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin.

12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.Sprawy bieżące:

- Analiza oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników   jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta,

-Analiza oświadczeń majątkowych Radnych przez Przewodniczącego Rady Gminy Poronin.

14.Wolne wnioski.

15.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 30 września 2015 r., o godz. 10.00w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. J. Piłsudskiego 5.