Sesja odbędzie się w środę 11 lutego 2015 r., o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie
quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy
Poronin odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Przedstawienie informacji w sprawie bezpieczeństwa
i porządku publicznego w Gminie Poronin w 2014 roku przez
przedstawicieli Prokuratury, Policji, Straży Pożarnej
i Straży Gminnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Poronin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi
z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi
z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poronin
wraz ze szczegółową inwentaryzacją.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Sprawy bieżące.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.