Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie

Ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie

34-520 Poronin, ul. Piłsudskiego 15

 1. Nazwa i adres jednostki :

Ośrodek Pomocy Społecznej 34-520 Poronin, ul. Piłsudskiego 15

Tel. 0182074005,0182001404, email : ops@poronin.pl, ops.poronin@pro.onet.pl,

 1. Określenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: GŁÓWNY KSIĘGOWY

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
 2. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 3. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 3. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 1. Wymagania dodatkowe :
 1. Biegła znajomość prawa z zakresu administracji samorządowej, finansów publicznych i rachunkowości
 2. Biegła obsługa pakietu MS Office
 3. Znajomość zasad ochrony danych osobowych
 4. Znajomość zasad finansowania zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 5. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego
 6. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność
 7. Kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu
 9. Umiejętność pracy w zespole
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.
 1. Obowiązki i odpowiedzialność wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie:
 1. Prowadzenia rachunkowości jednostki
 2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi
 3. Dokonywania wstępnej kontroli :

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

2. Sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz i bilansów

3.Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Ośrodka i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej

4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości , zarządzeń i decyzji Kierownika oraz instrukcji dotyczących finansów

5. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami

6. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dochodów i wydatków

7. Przygotowywanie projektów budżetu

8. Stosowanie rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywanie i archiwizacja dokumentacji księgowej

9. Prawidłowe przekazywanie składników majątkowych, przestrzeganie zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych, wyposażenia oraz nadzorowanie sprawowania odpowiedzialności materialnej, prowadzenie inwentaryzacji składników majątku

10. Nadzorowanie prawidłowego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych

11. Sporządzanie naliczeń odpisów na ZFŚŚ, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa

12. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych

13. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadań

14. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych

15.Nadzór nad prawidłowością pobierania i odprowadzania dochodów

16. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych

17. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika Ośrodka należą do kompetencji głównego księgowego oraz innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka

5. Warunki pracy na danym stanowisku :

a) Wymiar czasu pracy : PEŁNY ETAT , TJ. 40 godzin tygodniowo

b) miejsce pracy : praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej . Budynek nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim . Stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy

c) data rozpoczęcia pracy : 22 październik 2015r.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie wynosił ponad 6%.

7. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej

3. kwestionariusz osobowy

4. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia

5. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy

6. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na wymienionym

stanowisku

7.oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

8.oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

9.oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

10.oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz.U.z 2013r, poz. 168 ze zm.)

11.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2014r. poz.1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.)

8.Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Piłsudskiego 15

34-520 Poronin,

W nieprzekraczalnym terminie do godź. 12.00 w dniu19 października 2015r.

W zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy”

Dokumenty , które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.poronin.ops.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć : zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku, którego nabór dotyczy, do wglądu oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów złożonych na konkurs.

Dokumenty innych kandydatów stanowią załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru

Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie dnia 09 października 2015r.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie dnia

09 października 2015r.

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Andrzejewska - Żegleń