Sesja odbędzie się w poniedziałek 29 czerwca 2015 r., o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 5.


Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.

3.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu osłonowego pn. „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z  
  rodzin wielodzietnych 3+.

4.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Kapituły Medalu.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
  Małe Ciche („wyciąg”).

6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ząb.

7.Sprawy bieżące.

8.Wolne wnioski.

9.Zamknięcie obrad.