Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2021.02.22, autor

Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości

Przypominamy, że można składać wnioski o udzielenie zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości. Zwolnienie przysługuje Przedsiębiorcom, którzy ponoszą negatywne konsekwencje w związku z pandemią Covid-19.

Rada Gminy Poronin w dniu 29 stycznia 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXXI/219/2021, wprowadzającą zwolnienie w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie obejmuje miesiące styczeń, luty i marzec 2021 r.

Przedmiotem zwolnienia są grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich, wynajmu pokoi. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasach 49.39.Z, 85.5 i 93 – wyciągi narciarskie oraz działalność związana ze sportami zimowymi, 56.10 –gastronomia, 77.21.Z – wypożyczalnie sprzętu sportowego.

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy zobowiązany jest wraz z deklaracją lub informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.).

Formularze dostępne są pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 20 210 13, 18 20 210 25.