Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2021.04.22, autor

XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje:

XXXVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 30 marca 2021 r.

3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poroninie za 2020 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninieza 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Suche. Druk nr 247

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2021. Druk nr 248

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 249

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Druk nr 250

11. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania Gminie Miasta Zakopane zadania zaprojektowania i wykonania odwodnienia drogi ul. Furmanowa na ternie Gminy Poronin i terenie Gminy Miasta Zakopane. Druk nr 251

12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poronin. Druk nr 252

13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Poronin, prowadzonych przez Gminę Poronin. Druk nr 253

14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy. Druk nr 254

15. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne. Druk nr 255

16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/186/2020 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Druk nr 256

17. Podjęcie uchwały w sprawie: wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy – deklaracja „DO-1” oraz właścicieli nieruchomości lub części takich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – deklaracja „DO-2”. Druk nr 257

18. Podjęcie uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin. Druk nr258

19. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi. Druk nr 259

20. Sprawy bieżące.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 29 kwietnia 2021 r., o godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. J. Piłsudskiego 2.

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 prosi się uczestniczących w sesji o zachowanie wszelkich środków ostrożności, zakładanie maseczek i rękawiczek ochronnych oraz obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu.