Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2021.11.18, autor

XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje:

XLIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 21 października 2021 r.

3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2021 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2021 . Druk nr 297

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 298

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Druk nr 299

8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości. Druk nr 300

9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Druk nr 301

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej. Druk nr 302

11. Podjęcie uchwały w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 303

12. Podjęcie uchwały w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Druk nr 304

13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy. Druk nr 305

14. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie. Druk nr 306

15. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin. Druk nr 307

16. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin w części P II oraz sołectwa Stasikówka dla działek ewidencyjnych nr 518 i 517/2 obręb Poronin. Druk nr 308

17. Podjęcie uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Poronin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Druk nr 309

18. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Poronin. Druk nr 310

19. Sprawy bieżące.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 25 listopada 2021 r. o godz. 8.30 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 prosi się uczestniczących w sesji o zachowanie wszelkich środków ostrożności, zakładanie maseczek, dystans oraz obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu.