Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2021.09.23, autor

XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Przewodniczący Rady Gminy Poronin zwołuje:

XLI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XL Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 31 sierpnia 2021 r.

3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2021 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2021. Druk nr 286

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 287

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zniesienia części nazwy miejscowości wsi Suche. Druk nr 288

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Poronin. Druk nr 289

9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Druk nr 290

10. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Poroninie oraz nadania jej statutu. Druk nr 291

11. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej. Druk nr 292

12. Sprawy bieżące:

  • Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2020 r. przez Wójta Gminy - zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta,
  • Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2020 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem - zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 30 września 2021 r. o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2.

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 prosi się uczestniczących w sesji o zachowanie wszelkich środków ostrożności, zakładanie maseczek, dystans oraz obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu.