Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2021.08.23, autor

XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje:

XL Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 6 czerwca 2021 r.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r.

4. Złożenie ślubowania przez nauczycieli oraz wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

6. Informacja Wójta o przebiegu działań inwestycyjnych na terenie Gminy Poronin.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2021. Druk nr 278

9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Poroninie oraz nadania jej statutu. Druk nr 279

10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poronin w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Druk nr 280

11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poronin. Druk nr 281

12. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na wykonanie dedykowanego przejścia dla pieszych w km 0+309 odcinka 015 drogi wojewódzkiej nr 961 w miejscowości Poronin.Druk nr 282

13. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poronin. Druk nr 283

14. Podjęcie uchwały w sprawie: wynajęcia dwóch lokali stanowiących własność Gminy Poronin. Druk nr 284

15. Podjęcie uchwały w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców ulicy Strączki w Zębie. Druk nr 285

16. Sprawy bieżące:

* Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2020 r. przez Wojewodę Małopolskiego Wójta Gminy Poronin oraz Przewodniczącego Rady Gminy Poronin.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.


Sesja odbędzie się we wtorek 31 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2.

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 prosi się uczestniczących w sesji o zachowanie wszelkich środków ostrożności, zakładanie maseczek, dystans oraz obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu.