Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.12.23, autor

XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (teks jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje:

XXX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 19 listopada 2020 r.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu  26 listopada 2020 r.

4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020. Druk nr 210

7. Podjęcie uchwały w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 211

8. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Poronin na rok 2021. Druk nr 212

9. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 213

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy. Druk nr 214

11. Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy – deklaracja „D-01” oraz właścicieli nieruchomości lub części takich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – deklaracja „D-02”. Druk nr 215

12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt. 1 ,2 Ustawy Karta Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poronin, Druk nr 216

13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Poronin na lata 2021-2024. Druk nr 217

14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 218

15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości. Druk nr 219

16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Poronin. Druk nr 220

17. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Druk nr 221

18. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji. Druk nr 222

19. Sprawy bieżące:

- Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Poronin za rok 2020,

- Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z prac stałych Komisji Rady Gminy Poronin za rok 2020.

- Harmonogram pracy Rady Gminy Poronin na I półrocze 2021 r.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 30 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 za pomocą wideokonferencji.