Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.11.12, autor

XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (teks jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) Przewodniczący Rady Gminy Poronin zwołuje:

XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  29 października 2020 r.
 • Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2020. Druk nr 201
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 202
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Druk nr 203
 • Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Druk nr 204
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budowli narciarskich. Druk nr 205
 • Podjęcie uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Poronin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Druk nr 206
 • Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi. Druk nr 207
 • Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji. Druk nr 208
 • Sprawy bieżące.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 19 listopada 2020 r. o godz. 12.00 za pomocą wideokonferencji.