Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.10.22, autor

XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (teks jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) z w o ł u j ę:

XXVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  10 września 2020 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poronin za I półrocze 2020 r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez GOK, Bibliotekę Publiczną oraz SP ZOZ za I półrocze 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020. Druk nr 194
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne. Druk nr 195
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy.   Druk nr 196
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  Druk nr 197
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy – deklaracja „D-01” oraz właścicieli nieruchomości lub części takich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – deklaracja „D-02”. Druk nr 198
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Druk nr 199
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/182/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej. Druk nr 200.
 14. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Poronin za rok szkolny 2019/2020.
 15. Sprawy bieżące:
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.
 • Opinia dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w Zakopanem w zakresie wykonywania prac przez skazanych,
 • Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2019 r. Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy przez Wojewodę Małopolskiego.

                                                                                                

Sesja odbędzie się w czwartek 29 października 2020 r. o godz. 11.30 za pomocą wideokonferencji.