Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.09.03, autor

XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Poronin zwołuje:

XXVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Złożenie ślubowania przez nauczycieli oraz wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

3. Wręczenie nagród laureatom konkursu poetyckiego pt. „Śladami naszych podhalańskich poetów”.

4. Przyjęcie protokołu z XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 25 czerwca 2020 r.

5. Przyjęcie protokołu z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu24 lipca 2020 r.

6. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020. Druk nr 185

9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poronin w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Druk nr 186

10. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z pomieszczeń szkolnych, sal i obiektów sportowych przy placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin. Druk nr 187

11. Podjęcie uchwały w sprawie: stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy. Druk nr 188

12. Podjęcie uchwały w sprawie: sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy.Druk nr 189

13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne. Druk nr 190

14. Podjęcie uchwały w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Druk nr 191

15. Podjęcie uchwały w sprawie: rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów. Druk nr 192

16. Sprawy bieżące:

  • Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2019 r. przez Wójta Gminy - zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta,
  • Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2019 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem - zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta,
  • Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2019 r. Radnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 10 września 2020 r. o godz. 8.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2.

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 prosi się uczestniczących w sesji o zachowanie wszelkich środków ostrożności, zakładanie maseczek i rękawiczek ochronnych oraz obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu.