Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.07.21, autor

XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje:

XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020. Druk nr 181

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 182

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Druk nr 183

5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnejo charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poronin. Druk nr 184

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.


Sesja odbędzie się w piątek 24 lipca 2020 r. o godz. 10.00.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (koronawirus) i zachowania wszelkich środków ostrożności sesja odbędzie się za pomocą wideokonferencji.