Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.06.18, autor

XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje:

XXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 28 maja 2020 r.

3. Informacja o przyznanych nagrodach i stypendiach sportowych.

4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Raport o stanie Gminy Poronin.

7. Debata nad raportem o stanie Gminy Poronin.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Poronin wotum zaufania. Druk nr 172

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2019:

  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania,
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2019. Druk nr 173

10. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2019. Druk nr 174

11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020. Druk nr 175    
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych.                Druk nr 176
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Druk nr 177
14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poronin. Druk nr 178
15. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego w Poroninie. Druk nr 179
16. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Poroninie. Druk nr 180
17. Sprawy bieżące:
 Harmonogram pracy Rady Gminy Poronin na II półrocze 2020 r.,
 Analiza oświadczeń majątkowych radnych przez Przewodniczącego Rady Gminy Poronin.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.


Sesja odbędzie się w czwartek 25 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2.