Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.05.21, autor

XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje:

XXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r.

3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Usług Wspólnych w Poroninie za 2019 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poroninie za 2019 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie za 2019 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie za 2019 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poronin za rok 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powołania składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin. Druk nr 159

11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na wykonanie dedykowanego przejścia dla pieszych w km 0 + 163 odcinka 015 drogi wojewódzkiej nr 961 w miejscowości Poronin. Druk nr 160

12. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia obsługi kasowej jednostek budżetowych i instytucji kultury Gminy Poronin. Druk nr 161

13. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie za 2019 rok. Druk nr 162

14. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poroninie w roku 2019. Druk nr 163

15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Poronin na lata 2020-2023. Druk nr 164

16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/182/2017 Rady Gminy Poronin z dnia29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej. Druk nr 165

17. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi. Druk nr 166

18. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Lichajówki w Murzasichlu. Druk nr 167

19. Podjęcie uchwały w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5 G. Druk nr 168

20. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor. Druk nr 169

21. Sprawy bieżące.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 28 maja 2020 r. o godz. 12.00.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (koronawirus) i zachowania wszelkich środków ostrożności sesja odbędzie się za pomocą wideokonferencji.