Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.06.18, autor

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zarządzenie nr 20/2020

Wójta Gminy Poronin

z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie: organizacji akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Poronin zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2020 r. stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Poronin.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.05.2020 r.

Pliki do pobrania