Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.09.17, autor

Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Poronin zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu sołectwa Poronin oraz sołectwa Stasikówka, dla sołectw Murzasichle, Małe Ciche, Ząb, Bustryk oraz dla fragmentu sołectwa Nowe Bystre. Wnioski do planów i prognozy zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędu Gminy Poronin w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2020 r. 

Nasz znak: GPGiOŚ-IV.6721.1.2020

Poronin, 17.09. 2020 r.


OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PORONIN z dnia 17.09.2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Poronin następujących Uchwał:

  1. Nr XII/83/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Poronin oraz sołectwa Stasikówka.
  2. Nr XII/84/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Murzasichle.
  3. Nr XII/85/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Małe Ciche.
  4. Nr XII/86/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Ząb.
  5. Nr XII/87/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bustryk.
  6. Nr XII/88/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Nowe Bystre.

Granice obszarów objętych planami przedstawiono na załącznikach graficznych do ww. Uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, drogą pocztową lub elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@poronin.pl
w
terminie do dnia 31 października 2020 r. na powyższy adres. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Poronin.

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z Uchwałami jw.,
w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie: pisemnej na adres: Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@poronin.pl, z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy w terminie do dnia 31 października 2020 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Poronin. Dla ww. projektów planów miejscowych nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję, że:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie. 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Poronin z siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin i są one podawane w celu składania wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym ma charakter obowiązkowy. 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi . 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: ochronadanych@poronin.pl.


Ogłoszenie umieszczono na okres 45 dni (tj. od 17.09.2020 r. do 31.10.2020 r.)

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)


Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń

Pliki do pobrania