Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.11.29,

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  22 listopada 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania składu Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Poronin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Poronin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LI/291/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 20. Sprawy bieżące.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.


Sesja odbędzie się w czwartek 6 grudnia 2018 r., o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 5.