Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Z programu skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem i więcej niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł

w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Świadczenie wychowawcze dla mieszkańców Gminy Poronin będzie realizowane

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie.

Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie stosownego wniosku. Wniosek o to świadczenie trzeba będzie składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie. Osoby ubiegające się

o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach.

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. jest rok 2014.

W kolejnym okresie tj. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., rokiem bazowym,

z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę będzie rok 2016.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie) rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r.

Rozpatrzenie wniosku złożonego w tym terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 r.

Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli w związku z legalnym zatrudnieniem co najmniej jednego z rodziców, rodzinie przysługuje za granicą świadczenie

o podobnym charakterze.

UWAGA!

W celu ułatwienia obsługi wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do programu,

w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. uruchomiony będzie punkt przyjmowania wniosków w Urzędzie Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, na sali obrad (wejście od strony Apteki).

Wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu, tj.:

w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30

oraz wtorki, środy czwartki i piątki w godz. 7.30 – 15.15

Wójt Gminy Poronin (…) Bronisław Stoch