mgr Bronisław Stoch

Urząd Gminy Poronin
tel. 18 20 741 26 pok. 11
centrala 18 20 741 12, 20 742 63
e-mail: wojt@poronin.pl


WÓJT GMINY PORONIN przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 16:00

OD WTORKU DO PIĄTKU 8:00 - 14:30 (Środa - dzień wewnętrzny)

KOMPETENCJE

1. Wójt gminy jest organem wykonawczym gminy. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę.
2. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.|
3. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz
4. Do zadań wójta należy w szczególności: 
a. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 
b. określanie sposobu wykonywania uchwał, 
c. gospodarowanie mieniem komunalnym, 
d. wykonywanie budżetu, 
e. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
5. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
6. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
7. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 5, w imieniu wójta. 
Od decyzji wydanej przez wójta służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
8. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt.
9.Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę.
2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę,
3. dokonywania wydatków budżetowych,
4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
5. dysponowanie rezerwami budżetu gminy,
6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.