UCHWAŁA NR XXI/119/2016
RADY GMINY PORONIN
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
Poronin
Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.
446) w związku z § 55 Statutu Gminy Poronin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/106/2016 Rady
Gminy Poronin z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poronin (Dz. Urz. z 2016 r. Nr
24, poz. 2967) - Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się skład Komisji Ekonomiki i Gospodarki Komunalnej:
1. Maciej Chowaniec,
2. Maria Czernik,
3. Zofia Górska,
4. Adam Pawlikowski,
5. Stanisław Staszel s. Jana,
6. Stanisław Staszel s. Władysława,
7. Stanisław Waliczek,
8. Anna Zasada,

9. Anita Żegleń.

§ 2. Ustala się skład Komisji Edukacji:
1. Zofia Górska,
2. Andrzej Staszel,
3. Marek Wójcik,
4. Anna Zasada,
5. Anita Żegleń.

§ 3. Ustala się skład Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej:
1. Maciej Chowaniec,
2. Maria Czernik,
3. Stanisław Kula,
4. Andrzej Staszel,

5. Anita Żegleń.

§ 4. Ustala się skład Komisji Kultury i Sportu:
1. Paweł Gał,
2. Mirosław Grela,
3. Stanisław Kula,
4. Adam Pawlikowski,
5. Stanisław Staszel s. Władysława.

§ 5. Ustala się skład Komisji Rozwoju, Partnerstwa i Promocji Gminy:
1. Paweł Gał,
2. Mirosław Grela,
3. Stanisław Staszel s. Jana,
4. Józef Stołowski,
5. Stanisław Waliczek,
6. Marek Wójcik.

§ 6. Na Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin wybiera się:
1. Adama Pawlikowskiego - Komisja Ekonomiki i Gospodarki Komunalnej,
2. Marka Wójcika - Komisja Edukacji,
3. Macieja Chowańca- Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
4. Mirosława Grelę - Komisja Kultury i Sportu,

5. Stanisława Staszla s. Jana - Komisja Rozwoju, Partnerstwa i Promocji Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania
składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Poronin.


UCHWAŁA NR XXXII/191/2017

RADY GMINY PORONIN

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania składów osobowych i wyboru przewodniczących

stałych Komisji Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,

poz. 446 ze zm.) w związku z § 55 Statutu Gminy Poronin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr

XIX/106/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poronin

(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2016 r. Nr 24, poz. 2967) - Rada Gminy Poronin

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania

składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin:

1. w § 1 pkt 7 w miejsce Stanisława Waliczka wstępuje Zbigniew Staszel.

2. w § 3 pkt 3 w miejsce Stanisława Kuli wstępuje Janina Baniowska.

3. w § 4 pkt 3 w miejsce Stanisława Kuli wstępuje Zbigniew Staszel.

4. w § 5 pkt 5 w miejsce Stanisława Waliczka wstępuje Janina Baniowska.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Poronin.

UCHWAŁA NR II/3/2014

RADY GMINY PORONIN

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,

poz. 594 ze zm.)- Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej następujące osoby:

1. Maciej Chowaniec,

2. Maria Czernik,

3. Stanisław Kula,

4. Andrzej Staszel,

5. Józef Stołowski.

§ 2. Powołuje się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Józefa Stołowskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Poronin.

UCHWAŁA NR XXXII/190/2017

RADY GMINY PORONIN

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania składu Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,

poz. 446 ze zm.) w związku z § 55 Statutu Gminy Poronin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr

XIX/106/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poronin

(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2016 r. Nr 24, poz. 2967) - Rada Gminy Poronin

uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 pkt 3 Uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie

powołania składu Komisji Rewizyjnej w miejsce Kuli Stanisława wstępuje Baniowska Janina.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Poronin.