UCHWAŁA NR IV/25/2019
RADY  GMINY  PORONIN
z dnia 14 stycznia 2019 r.w sprawie:   powołania składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z § 57 ust. 9 Statutu Gminy Poronin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/106/2016 Rady Gminy Poronin z dnia                        27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poronin zmienionego Uchwałą Nr XXIX/168/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 01 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/221/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r., Uchwałą Nr XLVIII/280/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr II/5/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 2967 ) - Rada Gminy Poronin  uchwala, co następuje:

§ 1 

Ustala się skład Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

1. Chowaniec Maciej,
2. Gał Paweł,
3. Pawlikowski Adam,
4. Rybka Maciej,
5. Skupień Anna,
6. Staszel Stanisław,
7. Zasada Anna.

§ 2

Ustala się skład Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego:

1. Chowaniec Maciej,
2. Dziubas Maciej,
3. Gał Paweł,
4. Pawlikowski Adam,
5. Pawlikowski Paweł,
6. Pawlikowski Stanisław,
7. Staszel Stanisław.

§ 3 

Ustala się skład Komisji Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

1. Dziubas Maciej,
2. Gał Paweł,
3. Pawlikowski Wojciech,
4. Rybka Maciej,
5. Skupień Anna,
6. Staszel Andrzej,
7. Staszel Stanisław.
§ 4 

Ustala się skład Komisji Edukacji, Polityki Społecznej i Praw Obywatelskich:

1. Chowaniec Maciej,
2. Dziubas Maciej,
3. Kula Stanisław,
4. Pawlikowski Adam,
5. Pawlikowski Wojciech,
6. Staszel Andrzej,
7. Zasada Anna.
§ 5

Ustala się skład Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli:

1. Antolak Jan,
2. Gut Jan,
3. Kula Stanisław, 
4. Pawlikowski Stanisław,
5. Pawlikowski Wojciech,
6. Zasada Anna.

§ 6

Ustala się skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Antolak Jan,
2. Gut Jan,
3. Kula Stanisław,
4. Pawlikowski Paweł, 
5. Skupień Anna,
6. Staszel Andrzej.
§ 7

Na Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin wybiera się: 
1. Macieja Rybkę- Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
2. Macieja Chowańca- Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego,
3. Pawła Gała - Komisja Kultury, Sportu i Promocji Gminy,
4. Macieja Dziubasa- Komisja Edukacji, Polityki Społecznej i Praw Obywatelskich.
5. Wojciecha Pawlikowskiego- Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli,
6. Andrzeja Staszla- Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.


§ 8

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin.