UCHWAŁA NR XXI/119/2016

RADY GMINY PORONIN

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z § 55 Statutu Gminy Poronin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/106/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poronin (Dz. Urz. z 2016 r. Nr 24, poz. 2967) - Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się skład Komisji Ekonomiki i Gospodarki Komunalnej:

1.Maciej Chowaniec,

2.Maria Czernik,

3.Zofia Górska,

4.Adam Pawlikowski,

5.Stanisław Staszel s. Jana,

6.Stanisław Staszel s. Władysława,

7.Anna Zasada,

8.Anita Żegleń.

§ 2

Ustala się skład Komisji Edukacji:

1.Zofia Górska,

2.Andrzej Staszel,

3.Marek Wójcik,

4.Anna Zasada,

5.Anita Żegleń.

§ 3

Ustala się skład Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej:

1. Maciej Chowaniec,

2. Maria Czernik,

3. Andrzej Staszel,

4. Anita Żegleń.

§ 4

Ustala się skład Komisji Kultury i Sportu:

1.Paweł Gał,

2.Mirosław Grela,

3.Adam Pawlikowski,

4.Stanisław Staszel s. Władysława.

§ 5

Ustala się skład Komisji Rozwoju, Partnerstwa i Promocji Gminy:

1.Paweł Gał,

2.Mirosław Grela,

3.Stanisław Staszel s. Jana,

4.Józef Stołowski,

5.Marek Wójcik.

§ 6

Na Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin wybiera się:

1.Adama Pawlikowskiego - Komisja Ekonomiki i Gospodarki Komunalnej,

2.Marka Wójcika - Komisja Edukacji,

3.Macieja Chowańca- Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

4.Mirosława Grelę - Komisja Kultury i Sportu,

5.Stanisława Staszla s. Jana - Komisja Rozwoju, Partnerstwa i Promocji Gminy.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie:powołania składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin.

§ 8

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin.

UCHWAŁA NR XXXII/191/2017

RADY GMINY PORONIN

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania składów osobowych i wyboru przewodniczących

stałych Komisji Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,

poz. 446 ze zm.) w związku z § 55 Statutu Gminy Poronin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr

XIX/106/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poronin

(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2016 r. Nr 24, poz. 2967) - Rada Gminy Poronin

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania

składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin:

1. w § 1 pkt 7 w miejsce Stanisława Waliczka wstępuje Zbigniew Staszel.

2. w § 3 pkt 3 w miejsce Stanisława Kuli wstępuje Janina Baniowska.

3. w § 4 pkt 3 w miejsce Stanisława Kuli wstępuje Zbigniew Staszel.

4. w § 5 pkt 5 w miejsce Stanisława Waliczka wstępuje Janina Baniowska.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Poronin.

UCHWAŁA NR II/3/2014

RADY GMINY PORONIN

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,

poz. 594 ze zm.)- Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej następujące osoby:

1. Maciej Chowaniec,

2. Maria Czernik,

3. Stanisław Kula,

4. Andrzej Staszel,

5. Józef Stołowski.

§ 2. Powołuje się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Józefa Stołowskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Poronin.

UCHWAŁA NR XXXII/190/2017

RADY GMINY PORONIN

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania składu Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,

poz. 446 ze zm.) w związku z § 55 Statutu Gminy Poronin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr

XIX/106/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poronin

(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2016 r. Nr 24, poz. 2967) - Rada Gminy Poronin

uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 pkt 3 Uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie

powołania składu Komisji Rewizyjnej w miejsce Kuli Stanisława wstępuje Baniowska Janina.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Poronin.