Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2017.09.11, autor

ZP.271.9.2017 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

ZP.271.9.2017 Poronin, 11.09.2017r.


MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ


Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:


Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu.”
Ogłoszenie nr 580494-N-2017 z dnia 2017-08-30 r. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków:

Zamawiający zmienia zapis SIWZ rozdz. 16 i 17 oraz 21 w brzmieniu:


16. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem:

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu

Nie otwierać przed 19 września 2017 r., o godz. 10.15.


Termin składania ofert upływa 19 września 2017 r., o godz. 10.00.


Wszystkie oferty złożone po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwarcia.

Wycofanie lub zmiana oferty: Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może WYCOFAĆ lub ZMIENIĆ ofertę informując o tym Zamawiającego na piśmie. Zmiany złożonej oferty mają być składane w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

Oferty należy złożyć (wysłać) na adres:

Urząd Gminy Poronin,

ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin

Sekretariat, pok. Nr 10.


17. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający otworzy oferty w dniu 19 września 2017 r., o godz. 10.15 w sali obrad w budynku Urzędu Gminy Poronin.

21. Wadium.

Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 27.000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2004r. Nr 145 poz.1537).

Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach, w treści tych dokumentów musi być zawarty zapis, że wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Gwarancja, poręczenie nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą.

Wadium należy wnieść do dnia 19.09.2017r.:

- w pieniądzu w formie przelewu na konto Zamawiającego do Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem – Nr rachunku: 82 8821 0009 0000 0000 1339 0005 z dopiskiem Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu – w takim przypadku wykonawca winien zamieścić w ofercie potwierdzenie dokonania przelewu.

    • w pozostałych dopuszczalnych formach w przypadku osobistego składania oferty, oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty, w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem oryginał należy złożyć w oddzielnym opakowaniu, aby można go było złożyć w kasie zamawiającego, a do oferty wpiąć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.


Zamawiający dokonuje tym samym przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.09.2017r..

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.


Wójt Gminy Poronin(-) mgr Bronisław Stoch