ZP. 271.16.2016                                                                                                                  Poronin, 2016-12-15

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Gminy Poronin 2017-2019.”Ogłoszenie nr 357387 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że do postępowania została złożona 1 oferta.

Najkorzystniejsza oferta spełnia warunki zamawiającego zawarte w SIWZ i została złożona przez:

Energa-Obrót SA, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Złożone oferty otrzymały następującą ilość punktów:

NrOferta Punktacja w poszczególnych kryteriachPunktacjaogólna
1.Energa-Obrót SA, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk Cena brutto : 524.712,47 zł, termin płatności faktury: 30 dni.1) cena: 60 2) termin płatności faktury: 40100

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W postępowaniu nie odrzucono ofert.

Zamawiający proponuje, że zawarcie umowy odbędzie się w Urzędzie Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin w dniu 20.12.2016.r. godz. 8.00

Zastępca Wójta

(-) Andrzej Buńda