ZP. 271.14.2016                                                                                                                   Poronin, 2016-11-18

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Murzasichle i Małe Ciche w sezonie zimowym 2016/2017.”

Ogłoszenie nr 339829 - 2016 z dnia 2016-11-09 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że do postępowania została złożona 1 oferta.

Najkorzystniejsza oferta spełnia warunki zamawiającego zawarte w SIWZ i została złożona przez:

Firma Remontowo-Budowlana POWIK Jan Skupień, 34-520 Poronin, Suche 102

Złożone oferty otrzymały następującą ilość punktów:

Nr Oferta Punktacja W poszczególnych kryteriach Punktacja ogólna
1. Firma Remontowo-Budowlana POWIK Jan Skupień, 34-520 Poronin, Suche 102 Cena brutto : 170.000,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni, czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości: 30-60 min. 1) cena: 60 2) termin płatności faktury: 20 3) czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości: 20 100

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W postępowaniu nie odrzucono ofert.

Zamawiający proponuje, że zawarcie umowy odbędzie się w Urzędzie Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin w dniu 22.11.2016.r. godz. 8.00


Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Bronisław Stoch