ZP.271.9.2017


W S Z Y S C YZapytania i odpowiedzi do zamówienia:

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu.”
Ogłoszenie nr 580494-N-2017 z dnia 2017-08-30 r. 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

2. na stronie internetowej zamawiającego www.poronin.pl,

3. w BIP Gminy Poronin.W dniu 04.09.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

1. Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający przewiduje izolację na kanałach wentylacyjnych? Jeśli tak to proszę o podanie jej parametrów (grubości) oraz o dodanie odpowiednich pozycji do kosztorysów.


ODPOWIEDŹ:

Dodatkowa pozycja izolacji kanałów wentylacyjnych..

- KNRW 216/303/9 - P.A. Izolacja instalacji wentylacyjnej matami z wełny mineralnej w osłonie foli aluminiowej gr. 50mm - 574,23 m2 (zał. 3)


W dniu 06.09.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

 1. Prośba o udostępnienie Zestawienia stali zbrojeniowej
 2. Prośba o udostępnienie Zestawienia drewna konstrukcji dachu
 3. Prośba o udostępnienie rysunków wykonawczych kraty zabezpieczających aparatów grzewczo-wentylacyjnych- które trzeba wycenić w pozycji nr 120 przedmiar budowlany.
 4. Brak w Przedmiarach dostawy i montażu łuku ozdobnego elewacji. Prosimy o wyjaśnienie.
 5. Według rysunku nr. 9 architektury na elewacji południowej ściany szczytowej należy wykonać „wypust” – brak na rysunkach oraz w przedmiarach z jakiego materiału należy wykonać oraz czym wykończyć wymieniony „wypust” . Prosimy o wyjaśnienie.


ODPOWIEDŹ:

odp. 1 brak zestawienia stali zbrojeniowej, stal przedstawiona wyłącznie na rysunkach branży konstrukcyjnej.

odp. 2 brak zestawienia drewna konstrukcji dachu, elementy przedstawione na rysunkach.

Odp. 3 krata stalowa na czterech wspornikach wysuniętych ze ściany w rozstawie co 10 cm o wymiarach 120 x 120 malowane na popiel z podkładem antykorozyjnym.

odp. 4 łuk ozdobny ujęty w poz. 40 przedmiaru.

odp. 5 zgodnie z przedmiarem poz. 42 i 43.


W dniu 06.09.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

1. Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie podłogi sportowej deska Barlinek na Sali Gimnastycznej należy zastosować Deskę w klasie palności Cfl-s1 czy innej i czy w związku z tym należy zgodnie z wymaganiami producenta zastosować płytę zapewniającą odpowiednią klasę palności w celu uzyskania odpowiedniej palności całej podłogi?

ODPOWIEDŹ:

odp. 1 należy zastosować deskę w klasie palności Cfl-s1 a całą podłogę wykonać zgodnie z instrukcją producenta.


W dniu 06.09.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

 1. Brak w przedmiarach na instalację elektryczną dzwonka szkolnego 230V . W związku tym, iż wg wcześniejszych odpowiedzi ofertę należy przygotować „ściśle na podstawie załączonego przedmiaru robót” , proszę o dodanie do przedmiaru pozycji zawierającej dzwonek szkolny w ilości 1szt.
 2. Brak w przedmiarach na instalację elektryczną łączników jednobiegunowych szczelnych . Proszę o dodanie do przedmiaru pozycji zawierającej łączniki jednobiegunowe szczelne w ilości 3szt.
 3. Brak w przedmiarach na instalację elektryczną czujki ruchu. Proszę o dodanie do przedmiaru pozycji zawierającej czujkę w ilości 1szt.
 4. Brak w przedmiarach na instalację elektryczną przewodu 5xLgY6mm2 zasilającego tablicę TK z tablicy RG. Proszę o dodanie do przedmiaru pozycji zawierającej przewód LgY 6mm2 w ilości co najmniej 5x20m = 100mb
 5. Brak w przedmiarach na instalację elektryczną przewodu 4xLgY16mm2 w rurce RL29 stanowiącego połączenie ogranicznika przepięć (w tablicy RG) z lokalną szyną uziemiającą. Proszę o dodanie do przedmiaru pozycji zawierającej ten przewód (wraz z RL29)
 6. Brak w przedmiarach tablicy wyników. Czy jej dostawa i montaż wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to proszę o dodanie odpowiedniej pozycji.
 7. Poz. 190 i 191 przedmiaru: Obmiar do tych pozycji wynosi odpowiednio dla przewodu DY 1,5mm2 = 1140mb i dla DY 2,5mm2=1420mb. Proszę o potwierdzenie, iż jest to ilości wystarczająca (biorąc pod uwagę, że przewód DY 1,5mm2 jako zasilanie opraw należy prowadzić 3(4)-krotnie, a przewód DY 2,5mm2 3-krotnie).


ODPOWIEDŹ:

odp. 1. uzupełniono - poz. 12.2 (zał. 2)

odp. 2. uzupełniono - poz.12.4 (zał. 2)

odp. 3. uzupełniono - poz.12.3 (zał. 2)

odp. 4. Jest wycenione w pozycji nr 4.10 (zał. 2)

odp. 5. Należy wycenić razem z rozdzielnica główną pod którą należy doprowadzić uziemienie zgodnie z pozycją 7.1 (zał. 2)

odp. 6. Należy ująć tablicę wyników. Uzupełniono przedmiar - poz. 12.1 (zał. 2)

odp. 7. Tak potwierdzam ilość. Proszę zwrócić uwagę iż w/w pozycje należy brać pod uwagę z pozycją nr 6.7 (zał.2)


W dniu 07.09.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

 1. Poz. 378 przedmiaru – Instalacja wentylacji – W pozycji tej jest błąd w obmiarze mający znaczący wpływ na cenę. Mianowicie w czwartym wierszu obmiaru jest: 0,15*314*7,5 = 353,25m2, a powinno być 0,15*3,14*7,5 = 3,533m2. Co za tym idzie obmiar do całej pozycji powinien wynosić: 11,933m2, a nie 361,650m2. Proszę o poprawę.
 2. Brak w przedmiarze demontażu placu zabaw. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
 3. Brak w przedmiarze dostawy 6 sztuk gaśnic GP4 4kg. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące gaśnice.
 4. Na elewacjach podano rynny i rury spustowe z PCV. Jednakże w opisie oraz na rzutach i przekrojach podano rynny aluminiowe prostokątne. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności wraz ze wskazaniem czy do wyceny rynien i rur spustowych należy przyjąć rury PCV czy aluminiowe prostokątne. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
 5. Brak przedmiarze w dziale “Chodnik z kostki betonowej - wejście do sali gimnastycznej” wykonania warstwy z piasku drobnoziarnistego gr. 10 cm. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
 6. W pozycji 178 podano wykonanie podłogi sportowej w ilości 178,263 m2. Jednakże według projektu powinno być 291,60 m2. Proszę o korektę ilości w podanej pozcyji.
 7. Brak w przedmiarze robót wykonana parapetu wewnętrznego z płytek ceramicznych. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
 8. W pozycji 31 podano “Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych”. Jednakże według projektu powinno być Ścianki działowe wykonane z bloczków silikatowych gr. 8 cm. W związku z tym proszę o korektę w podanej pozcyji na ścianki zgodnie z projektem. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
 9. W pozycji 118 podano drabinki gimnastyczne w ilości 10 sztuk. Jednakże według projektu drabinek gimnastycznych powinno być 20 sztuk. Proszę o wyjaśnienie i korektę ilości w podanej pozycji.
 10. W opisie do projektu podano “Elementy ślusarki zewnętrznej – balustrady, pochwyty stalowe ocynkowane, malowane - kolor RAL 7043”. Jednakże według projektu oraz pozycji 150 i 151 podane balustrady mają być wykonane ze stali nierdzewnej. W związku z tym proszę o wyjaśnienie jakie balustrady należy wycenić (malowane proszkowo czy nierdzewnej. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
 11. Okno oznaczone symbolem Ś-5 ze względu na gabaryt i sugerowany montaż w warstwie ocieplenia zaleca się wykonać jako fasadę(ściana słupowo-ryglowa) - proszę o informację czy takie rozwiązanie jest możliwe?
 12. Jako aluminiowe należy wycenić tylko drzwi D6 czy także wszystkie drzwi?
 13. Nie ma możliwości wykonania okna Ś9  z zaokrąglonymi rogami. Można wykonać tylko okno z prostymi połączeniami narożnymi, a ewentualne obróbki do wykonania ze styropianu. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne przez Zamawiającego.
 14. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywalce. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
 15. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu uchwytów dla niepełnosprawnych przy WC. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
 16. Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu uchwytów dla niepełnosprawnych przy natrysku. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
 17. Brak w przedmiarze dostawy i montażu krzesełka prysznicowego dla niepełnosprawnego, a które pokazane jest na rzutach. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
 18. Proszę o wskazanie które drzwi mają być aluminiowe a które zwykłe płytowe gdyż w projekcie nie podano.
 19. Proszę o podanie przykładowych typów, rodzaii oraz parametrów drzwi wewnętrznych gdyż w projekcie nie podanie. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
 20. W uwagach ogólnych do opisu architektury podano “Skrzydła drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania w przypadku stłuczenia.”. Proszę o wyjaśnienie których skrzydeł drzwiowych dotyczy ten zapis wraz z podaniem parametrów tych skrzydeł. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
 21. W pozycji 429 podano krotność 2. Jednakże według projektu krotność w podanej pozcyji powinna wynosić 7. Dlatego też proszę o korektę krotności w podanej pozcyji. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
 22. W pozycjach 25 i 26 podano roboty ziemnie wraz z wywozem ziemi. Jednakże brak w przedmiarze utylizacji ziemi w ilości 158,008 m3. W związki z tym proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą utylizację ziemi. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
 23. W 404 podano roboty ziemne wraz z wywozem urobku na odległość 1 km . Jednakże brakuje dodatku na każdy 1 km wywozu. W związku z tym proszę o dodanie pozycji związanych z dodatkiem za każdy następny kilometr wywozu oraz z utylizacją ziemi. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
 24. W projekcie podano pod chodnik z kostki warstwę z kruszywa naturalnego 31,5/61 mm. Jednakże nie podano jej grubości. Proszę o podanie grubości podanej warstwy wraz z korektą krotności w pozycji 427.
 25. W pozycji 437 podano “Wykonanie i montaż drewnianej ławki długości 11mb zgodnie z PT”. Jednakże w projekcie nie podano parametrów ławki ani rodzaju drewna z jakiego należy wykonać ławkę. W związku z tym proszę o podanie wymiarów oraz rodzaju drewna z jakiego należy wykonać podaną ławkę


ODPOWIEDŹ:

odp. 1 poz. 378 - Należy skorygować obmiar i przyjąć - 11,933 m2

odp. 2 wycenić dodatkową pozycję zgodnie z załączonym przedmiarem poz.6 (zał. 1)

odp. 3 w zamówieniu należy wziąć pod uwagę dostawę gaśnic GP4 – 4 kg

odp. 4 należy wziąć pod uwagę rynny aluminiowe prostokątne wg przedmiaru.

odp. 5 przyjąć zgodnie z przedmiarem

odp. 6 poz. 178 podłoga sportowa skorygować obmiar i przyjąć ilość 291,60m2

odp. 7 wycenić dodatkową pozycję zgodnie z załączonym przedmiarem poz.7 (zał. 1)

odp. 8 wycenić dodatkową pozycję zgodnie z załączonym przedmiarem poz.8 (zał. 1) i równocześnie zmniejszyć obmiar w pozycji 30 do wartości 129,21 m2

odp. 9 przyjąć zgodnie z przedmiarem, uwzględniono drabinki podwójne

odp. 10 przyjąć ze stali nierdzewnej zgodnie z przedmiarem

odp. 11 dopuszcza się zastosowanie ściany słupowo-ryglowej jako okno Ś-5.

odp. 12 przyjąć zgodnie z przedmiarem

odp. 13 dopuszcza się wykonanie okna z prostymi połączeniami narożnymi

odp. 14-17 - wycenić dodatkową pozycję zgodnie z załączonym przedmiarem poz.9 (zał. 1)

odp. 18 przyjąć zgodnie z przedmiarem

odp. 19 przyjąć zgodnie z przedmiarem:

Drzwi wewnętrzne:

- rama skrzydła z klejonki drewna iglastego

- wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa

- całość malowana na kolor szary

Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

- wewnętrzne płycinowe z płyty HDF

- laminowane HPL

- w dolnej partii drzwi kratki wentylacyjne

Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach WC:

- wykonane z płyt laminowanych HPL gr. 10 mm

- w dolnej partii drzwi kratki wentylacyjne

odp. 20 Zapis ma charakter ogólny i oznaczenie skrzydła drzwiowego w sposób widoczny w powyższym przypadku nie ma zastosowania.

odp. 21 udzielono odpowiedzi w pkt. nr 5 (zał. 1)

odp.22 - wycenić dodatkową pozycję zgodnie z załączonym przedmiarem poz.10 (zał. 1)

odp.23 - wycenić dodatkową pozycję zgodnie z załączonym przedmiarem poz.11 (zał. 1)

odp.24 – udzielono odpowiedzi w pkt. Nr 5

odp. 25 siedzisko należy wykonać z drewna dębowego z elementów o wymiarach 6x6 cm z dystansem 2 cm, na konstrukcji stalowej z profili zamkniętych 50x50x2mm.


W dniu 07.09.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

1. Drzwi wewnętrzne - "Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym okna oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne mają być wykonane z aluminium.", jednak takich drzwi wewnętrznych jak w zestawieniu (D-1 - D-5) nie wykonuje się z aluminium. Czy możemy zastosować stalowe? Kolor taki jak stolarki aluminiowej (RAL 7043)?
2. Stolarka okienna - Czy szkło bezpieczne ma być zastosowane tylko od wewnątrz?

ODPOWIEDŹ:

odp. 1 drzwi wewnętrzne wykonać zgodnie z przedmiarem.

odp. 2 stolarka okienna ze szkłem bezpiecznym po obu stronach, środkowa szyba hartowana, współczynnik 1,1 W/k*m 2.


W dniu 07.09.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

 1. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż wyposażenia (biurko, krzesło, szafki itp.) wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem przykładowych typów, rodzaii oraz parametrów wyposażenia.
 2. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów (uchwyt na papier, kosz na śmieci, dozownik mydła w płynie itp.) wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem przykładowych typów, rodzaii oraz parametrów wyposażenia.
 3. W projekcie podano „PROJ. ZIELEŃ WYSOKA IZOLACYJNA (NP. ŚWIERK POSPOLITY)”. Jednakże podanej zieleni wysokiej brak w przedmiarze. Dlatego też proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru o brakującą zieleń wysoką izolacyjną.
 4. W projekcie podano „PROJ. ZIELEŃ ŚREDNIA IZOLACYJNA (NP. KOSÓWKA LUB TUJA)”. Jednakże podanej zieleni średniej brak w przedmiarze. Dlatego też proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru o brakującą zieleń średnią izolacyjną.
 5. Brak w przedmiarach pozycji dotyczących zabudowy instalacji sanitarnych płytami G-K wraz z izolacja z wełny mineralnej gr. 5cm, o których mowa w opienie do projektu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.
 6. Brak w przedmiarach pozycji zawierającej kurtynę powietrzną nad drzwiami wejściowymi. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz podaniem parametrów kurtyny jaką należy zainstalować.


ODPOWIEDŹ:

odp. 1 należy ująć dostawę i montaż wyposażenia zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.

Nazwa urządzenia

Ilość sztuk

Uwagi

Numer pomieszczenia

1

Biurko nauczyciela 120x60x70cm

1

Z płyty laminowanej Wyposażone w szufladę oraz szafkę

0-4

2

Krzesło ISO

1

0-4

3

Szafka skrytkowa 4 skrytki

1

Konstrukcja spawana z blachy Zamki patentowe

0-4

4

Regał stalowy 5 półek

1

Stal malowana proszkowo

0-4

5

Kosz na piłki 54x98x110

1

Stalowy

0-9

6

Ławka gimnastyczna 3m na nogach metalowych

4

Siedzisko drewniane, nogi stal malowana proszkowo

0-12


Ponadto należy uwzględnić w zamówieniu wyposażenie sali zgodnie z poniższym zestawieniem.

LP.

Nazwa urządzenia

Ilość

1

Zestaw do gry w siatkówkę(siatka, słupki, stanowisko sędziowskie)

1

2

Materac gimnastyczny wraz z dodatkami

5

3

Odskocznia gimnastyczna

1

4

Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa

1

5

Kozioł gimnastyczny

1

6

Stojak do skoku wzwyż szkolny

1kpl

7

Poprzeczka do skoku wzwyż

1

8

Materac gimnastyczny zeskokowy

1 kpl

9

Kołderka do materaca zeskokowego

1

10

Bramki do gry w piłę ręczną

1 kpl


odp. 2 należy ująć dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.

Nazwa urządzenia

Ilość sztuk

Uwagi

Numer pomieszczenia

1

Lustro 600x800mm

6

Montować Nad umywalkami

0-3, 0-8, 0-6, 1-3

2

Kosz na śmieci 50L

3

Tworzywo sztuczne

0-8, 1-3, 1-2

3

Kosz na śmieci 20L

2

Tworzywo sztuczne

0-3, 0-6

4

Pojemnik na ręczniki papierowe

6

Pojemnik stalowy

0-3, 0-8, 0-6, 1-3

5

Dozownik mydła 1L

6

Tworzywo sztuczne

0-3, 0-8, 0-6, 1-3

6

Szafka szkolna skrytkowa 3Kolumny, 2 rzędy

8

Konstrukcja spawana z blachy Zamki patentowe

0-7, 1-3

7

Szafka szkolna jedna kolumna dwa rzędy

1

Konstrukcja spawana z blachy Zamki patentowe

0-6

8

Ławka szatniowa 200X45X33

4

Siedzisko drewniane, nogi stal malowana proszkowo

0-7, 1-3


odp. 3 i 4 wycenić dodatkowe pozycje zgodnie z załączonym przedmiarem poz. 1-3 (zał. 1)

odp. 5 wycenić dodatkowe pozycje zgodnie z załączonym przedmiarem poz. 4-5 (zał. 1)

odp. 6 należy ująć nagrzewnicę elektryczną, dł. 1,5m; zgodnie z załączonym przedmiarem, poz. 12.5 (zał. 2)


W dniu 07.09.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

 1. W przedmiarze robót w pozycji 47 podano „Dostawa i montaż łuku kalenicy z drewna klejonego klasy GL30c wraz z okuciami”. Jednakże w projekcie podano „ŁĄCZNK KROKWI W KALENICY ŁUK - płyta OSB-3 2*18mm”. W związku z tym proszę o zmianę opisu w podanej pozycji zgodnie z projektem na „Dostawę i montaż łuku kalenicy z płyty OSB-3 2*18” w ilości 45 sztuk. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
 2. Na przekrojach podano, iż chodnik przy wejściu do budynku ma być wykonany z kostki brukowej gr. 6 cm, w kosztorysie podano ułożenie chodnika kostką z rozbiórki gr. 8 cm, natomiast na zagospodarowaniu terenu podano, iż projektowane powierzchnie utwardzone należy wykonać z płyt ażurowych. W związku z tym proszę o wyjaśnienie czy do wykonania chodnika przed wejściem do sali należy przyjąć kostkę z rozbiórki gr. 8 cm, nową kostkę gr. 6 cm czy płytę ażurową. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii oraz o korektę przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.


ODPOWIEDŹ:

dop. 1 pozycję 47 należy nie wyceniać natomiast zwiększyć obmiar pozycji 55 do wartości 345,0 m

odp. 2 przytoczona pozycja z przedmiaru kostka gr 8 cm z rozbiórki nie dotyczy wejścia do budynku - wycenić zgodnie z przedmiarem


W dniu 11.09.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

 1. Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż tablicy wyników? W przedmiarze brak pozycji.


ODPOWIEDŹ:

odp. 1 Należy ująć tablicę wyników. Uzupełniono przedmiar - poz. 12.1 (zał. 2)


Załączniki:

- Przedmiar ogólny (zał. 1)

- Przedmiar branży elektrycznej (zał. 2)

- Przedmiar - Izolacja instalacji wentylacyjnej (zał. 3)Poronin, 2017-09-13


Wójt Gminy Poronin(-) mgr Bronisław Stoch


Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3