Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2017.09.05,

Zapytania i odpowiedzi do ZP.271.9.2017

ZP.271.9.2017

W S Z Y S C Y

Zapytania i odpowiedzi do zamówienia:

„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu.”
Ogłoszenie nr 580494-N-2017 z dnia 2017-08-30 r. 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

2. na stronie internetowej zamawiającego www.poronin.pl,

3. w BIP Gminy Poronin.

W dniu 0109.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

 1. Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów?
 2. Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad)?
 3. Czy na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza podanie jedynie zakresu zamówienia, który zamierza powierzyć podwykonawcom, bez podawania nazw firm, w związku z tym, że podwykonawca jeszcze nie jest ustalony?
 4. Prosimy o podanie informacji czy zadanie ma rozliczenie kosztorysowe czy ryczałtowe?
 5. Prosimy o sprostowanie informacji dot. terminu wniesienia Wadium (w specyfikacji widnieje data 30.08.2017)

Odpowiedź:

 1. Do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów zobowiązany będzie inwestor, poza gwarancją producenta.
 2. Do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad) zobowiązany będzie inwestor, poza materiałami wynikającymi z gwarancji.
 3. Na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza podanie rodzaju i wartości powierzonej części zadania podwykonawcom zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
 4. Rozliczenie będzie ryczałtowe – cena ma być wyliczona ściśle na podstawie załączonego przedmiaru robót.
 5. Termin wniesienia Wadium został sprostowany w modyfikacji SIWZ z dn. 31.08.2017r.

 

W dniu 04.09.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

1. Proszę o określenie z czego mają być wykonane okna oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Proszę o podanie parametrów okien i drzwi (mi współczynniki).

2. Proszę o określenie czy zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia przez wykonawcę który wykonał w jednym zamówieniu Halę Sportową oraz remont odrębnej Sali gimnastycznej o łącznej wartości powyżej 5.000.000,00?

Odpowiedź:

 1. Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym okna oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne mają być wykonane z aluminum. Dokładna charakterystyka znajduje się w projekcie wykonawczym „Zestawienie okien i drzwi”, Opis sala gimnazjum – projekt wykonawczy pkt. 4.1.6. Współczynniki przenikania ciepła:
 • zewnętrzne: drzwi: U(max)= 1,3 [W(m2xK)], okna: U(max)= 0,9 [W(m2xK)],
 • wewnętrzne: drzwi: bez wymagań, okna: U(max)= 1,1 [W(m2xK)].
 1. Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia przez wykonawcę, który wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, modernizacji budynków lub budowli w zakresie sal lub hal gimnastycznych lub sportowych) o wartości co najmniej 1.600.000,00 zł każda.

Poronin, 2017-09-05

                                                                                                                                                                 

Wójt Gminy Poronin

 (-)  mgr Bronisław Stoch